Thỏa thuận sử dụng

Kỹ thuật: 028 6279 8839
Kế toán: 096 2630 824
Thỏa thuận sử dụng
  Nội dung

   THỎA THUẬN SỬ DỤNG

    

   Điều 1: Tổng quan

   - Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty TNHH Công Nghệ Sota Group (Gọi tắt là SOTA GROUP CO., LTD) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

   - Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

   - Những đơn hàng đăng ký online sau khi SOTA nhận chuyển khoản và tiến hành khởi tạo dịch vụ, khách hàng cần phải bổ sung hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày dịch vụ được khởi tạo. Nếu khách hàng không bổ sung hợp đồng thì SOTA có quyền tạm khóa dịch vụ cho đến khi khách hàng bổ sung đầy đủ hợp đồng theo quy định hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

    

   Điều 2: Giải thích từ ngữ- "SOTA", "Chúng tôi", "Bên B": Là Công ty TNHH Công Nghệ Sota Group

   - "Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

    

   Điều 3: Quyền và trách nhiệm của khách hàng (Bên A)

   Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê chỗ đặt server (Co-Location):

   - Bên A có quyền vận hành quản lý và có trách nhiệm sao lưu, phục hồi dữ liệu server, bảo trì, xử lý sự cố phần cứng. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.

   - Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có).

   Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê Server Riêng 

   - Bên A có quyền vận hành quản lý và có trách nhiệm sao lưu, phục hồi dữ liệu server. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.

   - Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có).

   Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website (Web Hosting):

   - Bên A có quyền quản lý và chịu trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này.

   Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):

   - Bên A có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC https://lookup.icann.org/en (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC https://www.vnnic.vn/whois-information (đối với domain .VN) sau khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền.

   - Có trách nhiệm nộp bản khai đăng ký tên miền, tuân thủ các Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

   - Hoàn thiện các hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký theo quy định của Nhà đăng ký. Bên A phải đồng ý rằng, trong suốt quá trình transfer tên miền không thể thay đổi thông tin whois, đổi NameServer cho tên miền.

   - Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng tên miền.